Metodologia de desfășurare a alegerilor studenților reprezentanți din Facultatea de Filosofie

                               

Prezenta Metodologie a fost elaborată de către Comisia Electorală a Facultății de Filosofie în temeiul art. 9 alin. (7) din Regulamentul de alegere a reprezentanților studenților în structurile de conducere ale Universității din București (de aici numit „Regulamentul”) și în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011.


Art. 1
(1) Prezenta metodologie se întocmeşte pentru organizarea alegerilor studenţilor reprezentanţi în structurile de conducere ale Universității din București, și anume în Senatul Universităţii din Bucureşti (denumit în continuare “Senatul UB pentru anul universitar 2022 – 2023.
(2) Scopul prezentei Metodologii este atât de a asigura o reglementare și, totodată, o desfășurare coerentă a procesului electoral.


Art. 2
(1) Studentul/a reprezentant/ă în cadrul Senatului UB va fi ales prin votul universal, direct, egal, secret şi liber exprimat al tuturor studenţilor Facultăţii de Filosofie, Universitatea din Bucureşti.


Art. 3
(1) Studentul reprezentant în Senatul UB va fi ales indiferent de ciclul de studii (licență, master sau doctorat) din care face parte, iar numărul stabilit prin hotărârea Senatului UB este de 1.


Art. 4
(1) Depunerea candidaturilor va avea loc în perioada 03-07.01.2023, la adresa comisiaelectoralafilosofie@gmail.com. Orice candidatură depusă începând cu data de 08.01.2023, ora 00:00 este nevalidă.
(2) Campania electorală a candidaților se va desfășura în perioada 08.01.2023- 09.01.2023.
(3) Primul tur al alegerilor va avea loc în data de 11.01.2023, în intervalul orar 09:00 – 19:00 fizic, în clădirea Facultății de Filosofie, Universitatea din București. Cvorumul de prezență necesar pentru validarea rezultatelor alegerilor turului de vot este de ⅓ + 1 din totalul studenților înscriși la Facultatea de Filosofie.

(4) Rezultatul votului se va anunţa prin publicare în termen de 24 de ore pe site-ul Asociației Philos, http://www.philosub.wordpress.com
(5) În cazul în care în primul tur de alegeri organizate în sistemul de vot clasic, pe baza buletinului de vot fizic, nu se prezintă la vot un număr de ⅓ + 1 din totalul studenţilor electori, un al doilea tur de alegeri va avea loc în data de 12.01.2023, în intervalul orar 09:00- 19:00.
(6) Alegerile din al doilea tur în sistemul de vot clasic, pe baza buletinului de vot fizic, sunt valabile dacă se prezintă la vot cel puţin 15%+1 din totalul studenţilor alegători.
(7) Rezultatul votului se va anunţa prin publicare în termen de 24 de ore pe site-ul Asociației Philos, http://www.philosub.wordpress.com
(8) În cazul în care rezultatele celui de-al doilea tur nu sunt valide, se va organiza al treilea tur de vot al alegerilor studențești. Acesta va avea loc pe data de 13.01.2023, între orele 09:00 – 19:00. Cvorumul de prezență necesar pentru validarea rezultatelor alegerilor turului de vot este de 15% + 1 din totalul studenților înscriși la Facultatea de Filosofie.
(9) În cazul în care rezultatele celui de-al treilea tur nu sunt valide, se va organiza o altă sesiune a alegerilor studențești stabilită prin calendarul votat în Senatul Universității din București.
(10) În cazul în care mai mulți candidați au același număr de voturi și nu pot fi toți aleși, aceștia și doar aceștia vor participa în aceleași condiții la turul următor.

Art. 5
(1) Studenții candidați au posibilitatea de a susține discursuri în fața colegilor, de a împărți flyere și de a lipi afișe (în spațiile cu această destinație), precum și de a posta pe orice rețea de socializare, fie pe contul propriu, fie în grupurile studenților, mesaje cu caracter electoral.
(2) Este interzisă anticampania (conform Regulamentului). Prin “anticampanie” se înţelege orice informaţie oferită de către un candidat, în mod direct sau prin intermediul altor persoane, prin mijloace verbale, scrise, pe grupurile online ale anilor sau pe site-ul asociaţiei reprezentative, cât şi prin mijloace grafice, care depăşesc sfera propriei persoane şi vizează unul sau mai mulţi candidaţi, indiferent dacă sunt sau nu contracandidaţi pentru aceeaşi funcţie sau dacă informaţiile privitoare la aceştia sunt sau nu adevărate.
(3) Candidații la mai multe funcții au dreptul de a face campanie pentru fiecare funcție în parte sau comasat.
(4) Este interzisă campania în ziua alegerilor și în afara perioadei menționate la art. 3, alin. (2) al prezentei Metodologii.


Art. 6
(1) Toate candidaturile se vor depune în format electronic, la adresa comisiaelectoralafilosofie@gmail.com în perioada specificată la art. 3, alin. (1) (03-07.01.2023).
(2) Poate candida orice persoană care îndeplinește condițiile prevăzute în Regulament și în Carta Universității din București, și care nu intră sub incidența prevederilor art. 12, alin. ale OM 3666/2012.

(3) Cererea de candidatură va include toate datele relevante ale candidatului/ei (anul de studiu, grupa, forma de învățământ), precum și funcția pentru care studentul candidează.
(4) Separat, studentul va completa o declarație pe propria răspundere în care menționează faptul că nu încalcă niciuna dintre condițiile enunțate anterior și că a luat la cunoștință de prezentele condiții. Aceasta va conține semnătura candidatul/a/aui. Modelul declarației este obținut de la Comisie, ca urmare a depunerii candidaturii.
(5) Nu poate candida pentru calitatea de reprezentant al studenților în structurile de conducere ale Universității din București și/sau ale Facultății de Filosofie, studenta/ul care:
a. a fost exmatriculat sau sancționat disciplinar pentru abateri de la conduita universitară;
b. are statutul de angajat al Universității din București;
c. ocupă o funcție politică sau o funcție de conducere în cadrul unui partid politic;
d. a ocupat timp de 4 ani funcția de student reprezentant, indiferent de perioada în care s-au derulat mandatele şi de întreruperile acestora.


Art. 7
(1) Comisia electorală pentru alegerea reprezentanţilor studenților este compusă din reprezentanți ai fiecărui ciclu de studiu, după cum urmează: 1 pentru licență; 1 master; 1 pentru doctorat și doi reprezentanți ai Asociaţiei studențești reprezentative din cadrul Facultății care organizează alegerile studențești.
(2) Componența comisiei electorale este avizată de către Decanul Facultăţii de Filosofie și este adusă la cunoștință publică prin afişare la avizierul facultăţii şi prin postare pe pagina web a Facultății și/sau Asociaţiei Studenţilor împreună cu modalitățile în care membrii acesteia pot fi contactați pentru diverse lămuriri sau sesizări (de ex: email, telefon).
(3) Comisia va fi supervizată de un prodecan desemnat de Decanul Facultății, care va avea calitatea de observator pe întreaga durată a desfăşurării alegerilor.
(4) Alături de membrii comisiei pot participa şi observatori din cadrul comunității academice a Universității din București – persoane care solicită să desfășoare această activitate sau persoane desemnate de candidaţi pentru supravegherea desfăşurării corecte a procesului de numărare a voturilor, însă fără a interveni în mod direct în procesul electoral. Comisia electorală decide cu privire la cererile adresate în acest sens.


Art. 8
(1) Se va organiza un singur punct de votare în incinta Facultății de Filosofie, la parterul clădirii, fiecare student care își dorește să-și exercite dreptul la vot va beneficia de un buletin de vot pentru funcția de reprezentare: reprezentant/ă în Senat.
(2) Studenții pot vota pentru cel mult 1 dintre candidați în Senatul Universității din București. Buletinele de vot care conțin mai multe voturi decât numărul menționat vor fi anulate.
(3) Numărarea voturilor va fi realizată de membrii Comisiei Electorale sub supravegherea cadrului didactic observator și a reprezentanților candidaților (dacă există).

 
(4) Va fi declarat ales/aleasă în funcția de student reprezentant în Senatul Universității din București studentul/a cu cel mai mare număr de voturi obținut, îndeplinind criteriul majorității de 50%+1.
(5) Rezultatul final al alegerilor se consemnează într-un proces-verbal care va fi prezentat Consiliului Facultății de Filosofie spre avizare, iar în Senatul Universității din București pentru confirmarea validării rezultatelor alegerilor.


Art. 9
(1) Încălcarea de către candidaţi a oricărei reguli prevăzute în Regulamentul UB sau în prezenta Metodologie atrage respingerea sau anularea candidaturii persoanei în cauză.
(2) Studenții ale căror drepturi au fost vătămate în procesul electoral, precum și persoanele care constată nereguli în procesul electoral vor putea sesiza acest lucru, în scris, Comisiei Electorale, în termen de 24 de ore de la data constatării acestei stări, dar nu mai târziu de 24 de ore de la data publicării procesului verbal ce cuprinde rezultatele alegerilor.


Art. 10
(1) Toate hotărârile luate de Comisia Electorală în organizarea alegerilor studențești trebuie să fie cuprinse în procesele verbale întocmite de aceasta.
(2) Prezenta Metodologie intră în vigoare la data aducerii acesteia la cunoștință publică prin afișarea pe site-ul Facultății și/sau al Asociației.
(3) De la dată intrării în vigoare, prezenta Metodologie abrogă orice altă Metodologie de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru reprezentanţi în cadrul Facultăţii de Filosofie, Universitatea din Bucureşti.
(4) Prezenta Metodologie se completează cu prevederile “Regulamentului de alegere a reprezentanţilor studenţilor în structurile de conducere ale Universităţii din Bucureşti”, aprobat de Senatul Universităţii din Bucureşti.
(5) Nerespectarea dispozițiilor cuprinse în Regulamentul UB și în prezenta Metodologie conduc la anularea procesului electoral.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează un site web sau un blog la WordPress.com

SUS ↑

%d blogeri au apreciat: