Metodologia

Astăzi, 21 februarie 2018, s-a întocmit Metodologia de desfășurare a alegerilor studenților reprezentanți în cadrul Facultății de Filosofie, Universitatea din București. Aceasta a fost elaborată în conformitate cu Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului  nr. 3666/2012 privind aprobarea Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului, Cartei Universitare și Regulamentului de alegere a studenților reprezentanți în structurile de conducere ale Universității din București.

În continuare aveți prezenta Metodologie.

 

 

 

METODOLOGIA

 DE DESFĂȘURARE A ALEGERILOR STUDENŢILOR REPREZENTANŢI

 

Prezenta Metodologie s-a elaborat de către Comisia Electorală în temeiul art. 9 alin. (7) din Regulamentul de alegere a reprezentanţilor studenţilor în structurile de conducere ale Universităţii din Bucureşti şi este în deplină conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 (Legea educaţiei naţionale), publicată în Monitorul Oficial al României nr. 18 din 10 ianuarie 2011, Partea I şi cu celelalte acte normative incidente în vigoare.

Art. 1. Scopul Metodologiei

(1) Această metodologie se întocmeşte pentru organizarea alegerilor studenților reprezentanți în cadrul structurilor Universității din București și Facultății de Filosofie.

(2) Scopul metodologiei este atât de asigura o reglementare coerentă şi eficientă a cadrului de desfăşurare a procesului electoral, cât şi de a facilita cunoaşterea personală a candidaţilor de către electori şi dialogul direct între candidaţi şi electori.

Art. 2. Tipul votului

(1) Reprezentanții studenților vor fi aleși prin vot universal, direct, egal, secret și liber exprimat al studenților conform regulamentului.

Art. 3. Calendarul alegerilor

(1) Depunerea candidaturilor va avea loc în perioada 22-26 februarie 2018, la adresa comisiaelectoralafilosofie@gmail.com. Orice candidatură depusă începând cu data de 27 februarie, ora 00:00 nu va fi luată în considerare.

(2) Campania electorală a candidaţilor se va desfăşura în perioada 27 februarie – 4 martie 2018.

(3) Primul tur al alegerilor va avea loc în data de 9 martie 2018, în intervalul orar 09:00 – 19:00, în clădirea Facultății de Filosofie, Universitatea din București.

(4) Rezultatul votului se va anunţa în maxim 24 de ore de la încheierea numărării voturilor.

(5) În cazul în care în primul tur nu se prezintă la vot un număr de 50%+1 din totalul studenţilor electori, un al doilea tur de alegeri va avea loc la data de 13 martie 2018, în același interval orar și în același loc.

(6) Alegerile din al doilea tur sunt valabile dacă se prezintă la vot cel puţin 15%+1 din totalul studenţilor alegători cu drept de vot pentru fiecare funcție în parte.

(7) În cazul în care nu se îndeplinește cvorumul de prezență, respectiv cvorumul de vot în turul II, se va organiza al treilea tur de scrutin, conform regulilor prevăzute pentru al doilea tur de scrutin la data prevăzută în acest scop de calendarul alegerilor.

Art. 4. Campania electorală

(1) Studenţii candidaţi au posibilitatea de a susţine discursuri în faţa colegilor, de a împărţi flyere şi de a lipi afişe (în spațiile cu această destinație).

(2) Este interzisă anticampania (conform regulamentului în vigoare).

(3) Candidaţii la mai multe funcţii au dreptul de a face campanie pentru fiecare funcţie în parte sau comasat.

(4) Este interzisă campania în ziua alegerilor şi în afară perioadei menţionate la art. 3, alin. (2).

Art. 5. Condiţii de validitate ale candidaţilor

(1) Toate candidaturile se vor depune în format electronic, la adresa comisiaelectoralafilosofie@gmail.com în perioada menționată mai sus.

(2) În cadrul alegerilor poate candida orice persoană care îndeplinește condițiile din regulamentului, al Cartei Universității și art. 12 alin. (4) 3666/2012.

(3) Cererea de candidatură va include toate datele relevante ale candidatului (anul de studiu, grupa, formă de învăţământ), precum şi funcţia pentru care studentul candidează.

(4) Separat, studentul va formula o declaraţie pe proprie răspundere în care menţionează faptul că nu încalcă niciuna dintre condiţiile enunţate anterior și că a luat la cunoştinţă prezentele condiții.

(5) Documentele transmise electronic nu sunt valabile dacă nu prezintă semnătura candidatului. Orice candidatură neconformă cu cerinţele de validitate va fi sancţionată cu respingerea candidaturii.

Art. 6. Comisia electorală

(1) Comisia electorală pentru alegerea reprezentanţilor în Senatul Universităţii şi în Consiliul facultăţii este compusă din câte un student reprezentând fiecare ciclu de studii, şi doi reprezentanţi ai Asociaţiei Studenţilor. Componența comisiei electorale este avizată de decanul facultăţii conform regulamentului în vigoare.

(2) Comisia va fi supervizată de un prodecan, ce va avea calitatea de observator pe întreaga durată a desfăşurării alegerilor.

(3) Alături de membrii comisiei pot participa şi persoane desemnate de candidaţi pentru supravegherea desfăşurării corecte a procesului de numărare a voturilor, însă fără a interveni în mod direct în procesul electoral.

Art. 7. Mandatul aleşilor

(1) Mandatul tuturor celor aleşi va fi de 1 an, cu posibilitatea reînnoirii conform Cartei Universitare.

(2) Mandatul începe din ziua următoare validării alegerilor de către Consiliul Facultăţii, pentru studenţii reprezentanţi în Consiliu sau de către conducerea Facultăţii de Filosofie, pentru studenţii reprezentanţi de an, și din ziua următoare validării alegerii studenților senatori de către Senatul Universității din București.

Art. 8. Organizarea votului

(1) Se va organiza un singur punct de votare în incinta Facultăţii de Filosofie, Universitatea din Bucureşti.

(2) Fiecare student va primi câte 1 buletin de vot pentru fiecare funcție de reprezentare pe care vor fi înscrise numele candidaţilor. Buletinul de vot se va înmâna după verificarea carnetului de student/legitimaţiei de student şi semnarea listei de prezenţă la vot.

 (3) Numărarea voturilor va fi realizată de membrii Comisiei Electorale sub supravegherea cadrului didactic observator și a reprezentaților candidaților (dacă există).

(4) Vor fi declaraţi aleşi în aceste funcţii confom voturilor exprimate în favoarea lor și a principiilor democratice.

(5) Accesul candidaţilor în sala unde se vor număra voturile este strict interzis până la finalizarea procedurilor.

(7) Prin excepţie de la alin. (2), în măsura în care Universitatea din Bucureşti va pune la dispoziţia Comisiei Electorale, în timp util, mijloacele tehnice necesare unui proces electoral transparent şi nesusceptibil de fraudare, se va putea recurge la vot electronic.

(8) Procedurile şi rezultatul alegerilor se consemnează într-un proces verbal ce urmează a fi prezentat Consiliului Facultăţii de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, respectiv Senatului Universităţii din Bucureşti, pentru confirmarea validaţii alegerilor şi care va fi făcut public în termen de 24 de ore de la terminarea alegerilor.

Art. 9. Sancţiuni

(1) Încălcarea oricărei reguli prevăzute în prezentul Regulament de către candidaţi atrage respingerea sau retragerea candidaturii persoanei în cauză.

(2) Candidaţii ai căror drepturi au fost vătămate în procesul electoral vor putea sesiza acest lucru, în scris, Comisiei Electorale în termen de 3 zile de la data constatării acestei stări. Orice sesizare depusă după această dată, respectiv orice sesizare depusă la alte organe din cadrul Facultăţii de Filosofie sau ale Universităţii din Bucureşti nu va fi luată în considerare.

Art. 10. Dispoziţii tranzitorii şi finale

(1) Pentru a asigura o aplicare unitară a prezenţei Metodologii tururor candidaţilor, aceştia vor putea solicita în scris sau prin e-mail la adresa de contact a asociației organizatoare, lămuriri, explicaţii sau interpretări ale articolelor prezenţei Metodologii.

(2) Prezenţa Metodologie intră în vigoare în data de 21 februarie 2018.

(3) De la data intrării în vigoare, prezenta Metodologie abrogă orice altă Metodologie de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru reprezentanţi în cadrul Facultăţii de Filosofie, Universitatea din Bucureşti.

(4) Prezenta Metodologie se completează cu prevederile Regulamentului de alegere a reprezentanţilor studenţilor în structurile de conducere ale Universităţii din Bucureşti, aprobat de Senatul Universităţii din Bucureşti.

(5) În caz de neconcordanțe cu Regulamentul de Alegeri sau Carta Universitară acestea primează, prezenta metodologie având rol de completare la adresa lor.

Reclame
Postat in Social, Studenti Reprezentanti

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Arhiva postărilor
Logo-ul Asociației Studențești Philos
Logo Asociația Studenților din Universitatea București
Logo Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România

European Student's Union

%d blogeri au apreciat asta: