Regulament de alegere a reprezentanţilor studenţilor în structurile de conducere ale Universităţii din Bucureşti

Sursa Regulamentului de alegere

I. Dispoziţii generale
Art. 1
Prezentul document (în continuare „Regulamentul”) stabileşte principiile de bază privind alegerea şi reprezentarea studenţilor în structurile administrative şi de conducere ale Universităţii din Bucureşti (în continuare „Universitatea”).
Art. 2
Dreptul la reprezentare al studenţilor, precum şi obligativitatea includerii acestora în structurile decizionale ale instituţiilor de învăţământ superior din Principiile Declaraţiei de la Lisabona sunt recunoscute, potrivit legii. Studenţii, prin reprezentanţii lor, trebuie să fie parteneri în procesul de luare a deciziilor în domeniul educaţiei academice şi nu numai beneficiari ai serviciilor educaţionale.
Art. 3
Prezentul Regulament se aplică tuturor studenţilor ce studiază în cadrul Universităţii.
Art. 4
Reprezentanţii studenţilor sunt aleşi în funcţie de structura pe specializări şi cicluri de studiu, serii şi ani de studiu, specifică fiecărei facultăţi, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
Art. 5
Obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament revine atât studenţilor cât şi cadrelor didactice şi cercetătorilor.
Art. 6
În cadrul Universităţii, reprezentarea studenţilor este structurată la nivel de grupă, serie, an, specializări, Consiliu de facultate şi Senat universitar. De asemenea, studenţii sunt reprezentaţi şi în celelalte mecanisme cu rol decizional, consultativ sau administrativ la nivelul Universităţii sau al facultăţilor acesteia.
Art. 7
Principalele funcţii de reprezentare ale studenţilor în cadrul Universităţii sunt:
a) reprezentant de an;
b) studenţi reprezentanţi în Consiliul Facultăţii;
c) studenţi reprezentanţi în Senatul Universităţii.
Art. 8
(1) Ponderea studenţilor în Senatul Universităţii şi în Consiliile facultăţilor este de cel puţin 25% din numărul total de membri ai acestora, conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.
(2) Studenţii consilieri vor asigura reprezentarea celor 3 cicluri academice (licenţă, master şi doctorat), cursuri de zi şi ID.
(3) Modul în care se vor distribui locurile pentru studenţii consilieri va fi stabilit, înaintea demarării alegerilor, de către asociaţia studenţească legal constituită la nivelul fiecărei facultăţi, cu avizul Consiliului facultăţii.
(4) Scopul statutar al asociației studenţeşti prevazute la alineatul precedent trebuie sa fie reprezentarea și/sau promovarea drepturilor și intereselor studenților facultății în care activează.
(5) În cazul în care, la nivelul unei facultăți din cadrul Universității funcționează mai multe asociații studenţeşti care îndeplinesc condițiile prevăzute în prezentul regulament, alegerile vor fi organizate de toate aceste asociații, printr-o comisie electorala mixtă, fiecare asociație desemnând un numar egal de membri în comisia electorală.
(6) În cazul în care, la nivelul unei facultăți din cadrul Universității, nu există nicio asociație studneţească legal constituită, atribuțiile acesteia în procesul de alegere a studenților reprezentanți vor fi suplinite de asociațiile legal constituite la nivelul Universității din București. Dispozitiile alin. (5) seaplică în mod corespunzător.
(7) Scopul statutar al asociaţiei studenţeşti legal constituite la nivelul Universității trebuie să fie reprezentarea și/sau promovarea drepturilor și intereselor studenților Universității, iar toţi membrii acesteia trebuie să fie studenți ai Universității.
Art. 9
(1) Alegerea reprezentanţilor studenţilor are loc anual, în primele opt săptămâni de la începutul anului universitar.
(2) Organizarea alegerilor revine în sarcina asociaţiei/asociaţiilor studenţeşti legal constitite la nivelul facultății sau, în cazul excepțional prevăzut la art. 8 alin. (6), la nivelul Universității (numite în continuare, în mod generic, „Asociaţia Studenţilor”) şi a comisiei electorale desemnată în conformitate cu prevederile prezentului Regulament (în continuare „Comisia Electorală”).
(3) Comisia electorală pentru alegerea reprezentanţilor în Senatul Universităţii şi în Consiliul facultăţii va fi compusă din:
a) câte un student reprezentând fiecare ciclu de studii, şi
b) doi reprezentanţi ai Asociaţiei Studenţilor.
(4) Componența comisiei electorale este avizată de decanul facultăţii. Cu prilejul avizării, decanul va desemna un prodecan, care va participa la adunările Comisiei Electorale în calitate de observator, fără drept de vot. În cazul prevăzut la art. 8 alin. (6), comisia va fi avizata de decanul facultății pentru care se constituie respectiva comisie.
(5) În prima sa întrunire după avizare, membrii Comisiei Electorale aleg Preşedintele acesteia, prin vot secret, cu majoritatea voturilor membrilor Comisiei.
(6) Deciziile Comisiei Electorale se iau cu majoritatea voturilor membrilor acesteia; în caz de paritate, decisiv va fi votul Președintelui Comisiei Electorale.
(7) Comisia Electorală elaborează o Metodologie de organizare a alegerilor reprezentanţilor studenţilor (în continuare „Metodologia”) prin care vor fi reglementate chestiunile administrative şi organizatorice legate de desfăşurarea alegerilor.
Art. 10
(1) Dreptul de a alege studenţii reprezentanţi sau de a fi ales ca student reprezentant aparţine tuturor studenţilor care urmează ciclurile academice (licenţă, master şi doctorat), cursuri de zi şi ID şi nu poate fi limitat din motive de vârstă, medie, an de studiu, profil, regim de taxă, experienţă precedentă, etnie, naţionalitate, religie ori sex, sau oricare alt criteriu care aduce atingere egalităţii de şanse.
(2) Nu poate candida pentru calitatea de reprezentant al studenţilor studentul care:
a) a fost exmatriculat sau sancţionat disciplinar pentru abateri de la conduita universitară,
b) are statutul de angajat al Universităţii, sau
c) ocupă o funcţie publică sau o funcţie de conducere în cadrul unui partid politic.

II. Desfăşurarea alegerilor
Art. 11
(1) Candidaturile pentru calitatea de reprezentant se depun în scris sau în formă electronică în locul sau la adresa electronică şi in intervalul orar stabilit de Comisia Electorală prin Metodologie.
(2) Calendarul alegerilor va fi stabilit prin Metodologie, în conformitate cu Hotărârea Senatului prin care se stabilesc intervalele calendaristice în care se vor desfăşura etapele procesului electoral.
(3) Este interzisă anticampania. Prin „anticampanie” se ȋntelege orice informaţie oferitӑ de cӑtre un candidat, ȋn mod direct sau prin intermediul altor persoane, prin mijloace verbale, scrise – pe grupurile anilor sau pe site-ul asociaţiei reprezentative, cȃt şi prin mijloace grafice (afişe, flyere, fotografii), care depӑşesc sfera propriei persoane şi vizeazӑ unul sau mai mulţi candidaţi, indiferent daca sunt sau nu contracandidaţi pentru aceeaşi funcţie sau dacӑ informaţiile privitoare la aceştia sunt sau nu adevarate.
(4) Detalii privind punctele de votare, intervalul orar în care poate fi exercitat dreptul de vot şi modalitatea efectivă de exercitare a dreptului la vot urmează a fi prevăzute în Metodologie.
Art. 12
Data, locul și Metodologia vor fi făcute publice cu cel puţin 15 zile înainte de data anunţată a alegerilor, prin:
a) afişare la avizierul facultăţii şi prin
b) postare pe pagina web a Asociaţiei Studenţilor și/sau a facultății.
Art. 13
(1) Alegerea reprezentanţilor studenţilor poate fi realizată prin:
a) sistemul de vot clasic, pe bază de buletine de vot, sau
b) vot electronic, dacă sistemul informatic asigură anonimitatea votului.
(2) În cazul alegerilor realizate în sistem electronic, cvorumul de prezență prevăzut prin
prezentul Regulament se determină la închiderea sesiunii de vot, în baza numărului alegătorilor care au votat până la expirarea intervalului orar stabilit pentru votare.
(3) La data anunţată a alegerilor realizate în sistem electronic, intervalul orar pentru votare va fi de 12 ore.
(4) Sesiunea de alegeri în sistem electronic nu va fi socotită validă dacă nu a fost organizat cel puțin un punct de vot electronic, cu asigurarea unei asistențe tehnice corespunzătoare, la sediul Universității sau, după caz, al facultății, în scopul facilitării accesului la acest sistem de vot și al alegătorilor care nu dispun de mijloacele informatice sau de cunoștințele necesare.
Art. 14
(1) Alegerile se fac pe baza vot universal, direct şi secret al studenţilor reprezentaţi. Fiecare student are dreptul la un singur vot. Reprezentarea nu este admisă.
(2) Nici un candidat nu poate fi ales împotriva voinţei sale, exprimată în scris.
(3) Pentru alegerea reprezentanţilor în Consiliul facultăţii au drept de vot toţi studenţii la nivel de an de studiu / specializare / ciclu de studii. Pentru alegerea reprezentanţilor în Senat au drept de vot toţi studentii facultăţii.
(4) De pe listele electorale nu va putea fi ales un numar de candidaţi mai mare decât numărul locurilor eligibile.
(5) Alegerile sunt valabile dacă participă cel puţin 50% + 1 din studenții cu drept de vot de la nivelul ciclului de studii sau structurii.
(6) Sunt declaraţi aleşi, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi „pentru” şi până la completarea locurilor eligibile, candidaţii care au obţinut majoritatea voturilor alegătorilor prevăzuţi pentru nivelul respectiv.
(7) În cazul neîntrunirii cvorumului de prezenţă prevăzută la alin. (5), o nouă rundă de alegeri va fi organizată în termen de cel mult 30 de zile. Aceasta va fi valabilă dacă se prezintă cel puţin 15%+1 din alegătorii de la nivelul respectiv, fiind declaraţi aleşi, conform mecanismului prevăzut la alin. (6), cei care au obţinut majoritatea voturilor alegătorilor prezenţi.
(8) În cazul neîntrunirii cvorumului de vot prevăzut la alin. (6) şi, respectiv, alin. (7), în termen de cel mult cinci zile se organizează un nou tur de scrutin la care participă candidaţii clasaţi pe primele două locuri în urma primului tur, în ordinea descrescătoare a voturilor obţinute. Dacă nici în urma noului tur nu se obţine majoritatea cerută, se organizează o nouă sesiune de alegeri la o o dată ce nu va depăși 15 zile de la data primelor alegeri. Noii sesiuni de alegeri i aplică prevederile alin. (7) privind cvorumul de prezenţă şi cvorumul de vot.
(9) Dacă noua sesiune de alegeri organizată potrivit prevederilor alin. (8) nu se întruneşte valabil sau la aceasta nu se realizează majoritatea cerută, procedura alegerilor se reia în termenul prevăzut la alin. (7).
(10) Rezultatul alegerilor va fi făcut public în cel mult 24 ore de la încheierea acestora, în
modalităţile prevăzute la art. 12.
Art. 15
(1) Studenţii ale căror drepturi au fost vătămate în cadrul procesului electoral sau care constată neregularităţi ale acestuia vor sesiza aceasta în scris Comisiei Electorale în termen de cel mult 2 zile de la data luării la cunoştinţă a aspectelor ce formează obiectul sesizării, dar nu mai târziu de o zi de la încheierea procesului de votare, împreună cu arătarea tuturor împrejurărilor în care s-au produs acestea. Comisia Electorala are obligaţia de a se pronunţa în termen de cel mult 2 zile de la data la care i se adus la cunostinţă vătămarea.
(2) Procedurile şi rezultatul alegerilor se consemnează de către Comisia Electorală într-un proces verbal, ce urmează a fi prezentat Consiliului facultăţii sau Senatului, după caz, în vederea validării alegerilor.
(3) În caz de invalidare a alegerilor, se va organiza o nouă procedură de alegeri în termenul prevăzut la art. 14 alin. (7).
Art. 16
(1) Durata mandatului unui student reprezentant este de 1 an, cu posibilitatea reînnoirii de cel mult două ori în acelaşi ciclu.
(2) În cazul imposibilităţii temporare de exercitare a mandatului unui reprezentant, acesta va delega un student din acelaşi ciclu de şcolarizare.
(3) În cazul în care reprezentantul studenţilor nu îşi îndeplineşte, cu intenţie sau din culpă gravă, mandatul de reprezentant, acesta poate fi revocat înainte de termen prin petiţia semnată de o treime dintre studenţii reprezentaţi.
(4) În cazul prevazut la alin. (3) se vor organiza noi alegeri potrivit prevederilor prezentului Regulament.
(5) Revocarea va interveni, de drept, şi în cazul în care reprezentantul îşi pierde această calitate pentru absenţe de la întrunirile structurii în care funcţionează ca reprezentant, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare a respectivei structuri.
(6) Vor fi considerate absenţe motivate cele cauzate de starea de sănătate a reprezentantului sau de participarea acestuia la competiţii culturale, sportive etc., organizate de Universitate sau de facultate. În toate cazurile, reprezentantul va prezenta Asociaţiei Studenţilor si/sau structurii decizionale din care face
parte documente justificative în acest sens.
(6) Reprezentanţii revocaţi în condiţiile prezentului articol nu mai pot candida pentru acelaşi mandat în cursul aceluiaşi an universitar.
Art. 17
Încetarea calităţii de reprezentant al studenţilor poate avea loc în următoarele cazuri:
a) la încheierea mandatului, dar nu mai devreme de data validării de către Consiliul facultăţii sau de către Senat, după caz, a noului reprezentant al studenţilor în respectiva structură;
b) prin demisie motivată;
c) prin pierderea calităţii de student;
d) prin efectul revocării, în condiţiile prevăzute la art. 16.

III. Drepturi şi obligaţii
Art. 18
Studenţii reprezentanţi au dreptul:
a) de a-şi exprima liber punctul de vedere;
b) de a face parte din structuri asociative al căror statut nu contravine Cartei universitare;
c) de a avea acces la orice informaţie şi procedură legată de organizarea, implementarea şi evaluarea învăţământului din Universitate;
d) de a solicita şi primi sprijin din partea Universităţii în cazul în care prin exercitarea drepturilor sau obligaţiilor sale se simte ameninţat sau discriminat de către un membru al comunităţii academice sau de personalul Universităţii;
e) de a cere sprijin din partea Asociaţiei Studenţilor;
f) de a participa în comisiile organizate de structurile în care funcţionează ca reprezentanţi;
g) de a absenta motivat la activitățile academice curente (cursuri, seminare etc.) pentru a
participa la ședințele la care este convocat în calitate de reprezentant al studenților, dovedind acest fapt prin convocatorul de sedință și lista de prezență (în copie).
Art. 19
Studenţii reprezentanţi au obligaţia:
a) de a da dovadă de o bună cunoaştere a problemelor legate de activităţile didactice şi sociale ale studenţilor pe care îi reprezintă şi de a participa activ la soluţionarea acestora;
b) de a informa şi de a se consulta cu studenţii pe care îi reprezintă prin mijloace formale şi informale despre toate aspectele procesului de învăţământ;
c) de a informa şi de a colabora cu Asociaţia Studenţilor în mod constant;
d) de a informa semestrial pe studenţii reprezentaţi despre activitatea lor în structurile în care au fost aleşi; informarea se poate face printr-un raport de activitate postat pe site-ul facultăţii, al Asociaţei Studenţilor şi pe grupurile facultăţii;
e) de a media comunicarea dintre studenţi şi Universitate;
f) de a participa la întrunirile la care sunt convocaţi;
g) de a susţine în şedinţe problemele studenţilor pe care îi reprezintă;
h) de a identifica soluţii pentru orice problemă aparută în cadrul procesului de învăţământ;
i) de a nu urmări obţinerea de foloase personale prin activitatea lor;
j) de a promova în rândurile studenţilor pe care îi reprezintă Carta Universitară, Codul de Etică, prezentul Regulament, precum şi orice hotărâre a Consiliului Facultăţii şi a Senatului sau alte regulamente ce-i privesc pe studenţii reprezentaţi;
k) de a respecta codul de Etică universitară, prezentul Regulament şi alte hotărâri şi regulamente privind statutul studenţilor.

IV. Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art . 20
Pentru alegerile studenţilor reprezentanți în structurile de conducere ale Universității sunt considerate asociaţii studenţeşti legal constituite la nivelul facultăţilor sau, respectiv, Universităţii, acele asociaţii care, în termen de cel mult 30 de zile de la începerea fiecărui an universitar, depun la secretariatul facultăţii sau, după caz, la Secretariatul Senatului, copii de pe actele atestând înfiinţarea lor legală precum şi obiectul de activitate. Prin excepţie, pentru alegerile organizate în baza prezentului
Regulament în anul universitar 2013/2014 termenul de depunere a documentaţiei este de 5 zile de la data publicării prezentului Regulament pe site-ul Universităţii.
Art. 21
Prezentul Regulament poate fi modificat de către Senatul Universităţii, la propunerea unei treimi dintre studenţii senatori.
Art. 22
Orice proceduri de alegere a studenţilor reprezentanţi organizate sau desfăşurate cu încălcarea prevederilor prezentului Regulament sunt nule de drept.
Art. 23
Prezentul Regulament devine anexă a Cartei Universităţii din Bucureşti.
Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului Universităţii din data de 11 decembrie 2013.

PREŞEDINTELE SENATULUI,
Prof. univ. dr. Gheorghe Vlad Nistor

Reclame
Postat in Regulamente

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Arhiva postărilor
Logo-ul Asociației Studențești Philos
Logo Asociația Studenților din Universitatea București
Logo Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România

European Student's Union

%d blogeri au apreciat asta: